DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ THỰC HIỆN

STT

Tên công trình, mã số, thời gian thực hiện

Tác giả

Kết quả đạt được

Phân loại

BỘ MÔN TIẾNG ANH – THƯ VIỆN

1

Phân tích diễn ngôn phê phán trong giáo dục: hình ảnh tư tưởng điển hình nào được xây dựng qua ngôn ngữ một giáo trình tiếng Anh (American Headway 4, 2005)?

TS. Cao Duy Trinh

Xuất sắc

Đề tài KH & CN cấp Bộ 2010-2011

2

Đánh giá đề cương chi tiết các học phần tiếng Anh cơ sở nhằm định hướng xây dựng chương trình tiếng Anh theo năng lực đầu ra tại Đại học Thái Nguyên.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Đang thực hiện

Đề tài KH & CN cấp ĐHTN 2017-2018

3

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần I. Ms TN2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP1

Cấp ĐHKH

4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần II. Ms TN2009-07- N. Năm 2009.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP2

Cấp ĐHKH

5

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III. Ms TN2009-07-18N. Năm 2009.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Ngân hàng 300 câu hỏi trắc nghiệm môn TACS HP3

Cấp ĐHKH

6

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần II theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms TN2009-07. Năm 2009.

Th.S Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở II

Cấp ĐHKH

7

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2. Ms 2010.

Th.S Vũ Thị Thanh Thúy

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh chuyên ngành nhóm 2

Cấp ĐHKH

8

Xây dựng bài giảng điện tử cho học phần tiếng Anh cơ sở III. Ms 2010.

Th.S Lại Thị Thanh

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở III

Cấp ĐHKH

9

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III. Ms 2011.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng 600 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở III và đáp án cho môn học Tiếng Anh cơ sở III.

Cấp ĐHKH

10

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử TACS học phần I theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Ms 2013.

Th.S Phan Thị Hoà

Giáo án điện tử học phần Tiếng Anh Cơ sở I

Cấp ĐHKH

11

Xây dựng Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Tiếng Anh cơ sở I. Ms 2015.

Th.S Nguyễn Thị Thảo

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính TACS1

Cấp ĐHKH

12

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 2.

theo định dạng bài thi A2 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Dương Thị Thảo

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS2 dạng thức A2

Cấp ĐHKH

13

“Biên soạn bộ đề thi cuối kỳ cho học phần tiếng Anh cơ sở 3

theo định dạng bài thi B1 theo khung năng lực châu Âu”.

Th.S Nguyễn Hải Quỳnh

Ngân hàng đề thi cuối kỳ TACS3 dạng thức B1

Cấp ĐHKH

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - THỂ CHẤT

14

Xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn tập, bài tập vận dụng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

Cấp ĐHKH

15

Xây dựng giáo án học phần Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Sự

Tham gia: Trịnh Thị Nghĩa, Trương Thị Thảo Nguyên, Đinh Thị Hiển, Lê Thị Quỳnh Liu.

Cấp ĐHKH

16

Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động bổ trợ thể lực và nâng cao hứng thú học tập môn cầu lông cho sinh viên trường đại học khoa học-đại học thái nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

Cấp ĐHKH

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ


Stt

Tên bài

Tác giả

Tạp chí đăng tải

Tháng/ năm công bố

Phân loại

BỘ MÔN TIẾNG ANH- THƯ VIỆN

1. 1

North Atlantic Treaty – a global document in a Critical Discourse Analysis.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, tập 23,số 23, 2007, Đại học Quốc gia Hà nội.

2007

ĐHQGHN

2. 2

Critical Discourse Analysis: Principles, Objects and Elements.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 53, Số 5, 2009, - Đại học Thái Nguyên.

2009

ĐHTN

3.

English today and tomorrow from a critical perspective.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, tập 26, số 3, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010

ĐHNN,ĐHQG Hà Nội

4.

The Effects of Using Communicative Approach on the English Performance of the Selected Second Year Students of the Faculty of Natural and Social Sciences of Thai Nguyen University.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 79 - Đại học Thái Nguyên.

2011

ĐHTN

5.

Research Methods -

Critical Educational Research in Curriculum Study.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 3.

2012

ĐHTN

6.

The Effects of Language Games on English Oral Competence of the Freshmen Students at University of Sciences, Thai Nguyen University.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

7.

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng đọc của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Khoa học, Đại học Thái nguyên.

Th.S Phan Thị Hòa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

8.

Phân tích các phương tiện liên kết từ vựng trong diễn ngôn tin kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 94 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

9.

Power Culturally and Polically Defined.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học và Công

nghệ - Đại học Thái Nguyên, số tháng 06/2013.

2013

ĐHTN

10.

The Use of Multimedia in Enhancing English Oral Competence for Freshmen Students at College of Sciences, Thai Nguyen University.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Th.S Phùng Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 105 Tập 05 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

11.

An analysis of the structure of a geography text basing on systemic functional grammar.

Th.S Dương Thị Thảo

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 109 Tập 09 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

12.

English and Vietnamese business complaint letters - a comparative study from systemic functional perspectives.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Th.S Lại Thị Thanh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 109 số 09- Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

13.

Proposed seven-step action plans in implementing problem based learning projects at Thai Nguyen University.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Th.S Phùng Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 105 Tập 05 - Đại học Thái Nguyên.

2014

ĐHTN

14.

Phát triển trò chơi ngôn ngữ nhằm củng cố kiến thức ngữ pháp của sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Th.S Nguyễn Hải Quỳnh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 126, số 12.

2014

ĐHTN

15.

Power constructed by values, viewed from critical discourse analysis.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 11, Tập 141 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

16.

Difficulties in teaching and deveoping reading abilities of second year non-English major students of Thai Nguyen University of Sciences.

ThS Phan Thị Hòa

Th.S Hoàng Thị Nhung

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 11, Tập 141 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

17.

Factors Affecting Motivations In Learning English Of Group 30a Students In The College Preparatory Program At Thai Nguyen University Of Sciences.

Th.S Nguyễn Thị Quế

ThS. Nguyễn Thị Thảo

Kỷ yếu Hội nghị KH trẻ lần thứ nhất, Trường ĐHKH.

2016

ĐHTN

18.

Values developed and ignored in an English text – book.

TS. Cao Duy Trinh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 160, số 15 tháng 12/2016.

2016

ĐHTN

19.

Relationship between Reading Intervention Program and Cognitive Skills Of Non-English Major Students at Thai Nguyen University.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Th.S Đặng Thị Thanh Hương

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số - Đại học Thái Nguyên.

2016

ĐHTN

20.

The use of Cooperative learning in foreign language teaching at Thai Nguyen University of Sciences.

ThS Phan Thị Hòa

Th.S Phùng Thị Hải Vân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 160, số 15 - Đại học Thái Nguyên.

2016

ĐHTN

21.

Evaluation on the Suitability of the New English File Textbooks in an EFL Teaching Context.

Th.S Nguyễn Thị Quế

Th.S Phạm Phương Hoa

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 167 số 7 - Đại học Thái Nguyên.

2017

ĐHTN

22.

A contrastive analysis of the metaphor “anger is heat” in English and the possible equivalent expressions in Vietnamese.

Th.S Nguyễn Thị Tuyết

Th.S Lại Thị Thanh

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 163 số 03/1 - Đại học Thái Nguyên.

2017

ĐHTN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -THỂ CHẤT

23.

Phát triển kinh tế tri thức – Sự lựa chọn tất yếu của Việt Nam hiện nay.

Th.S. Lê Thị Sự

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập số tháng 6 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

24.

Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945.

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 103 - Đại học Thái Nguyên.

2012

ĐHTN

25.

Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong Triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Th.S. Đinh Thị Hiển

Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 09 –tr.63-69 - Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

26.

Tư tưởng về Dân của Nguyễn Trãi.

Th.S. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 109 –số tháng 9/2013 Đại học Thái Nguyên.

2013

ĐHTN

27.

Tính tất yếu của việc sử dụng tư tưởng Lễ trị thời Lê sơ.

Th.s. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo NCKH Bộ môn Lịch sử - Trường ĐHKH, ĐHTN.

2014

ĐHKH

28.

Ý nghĩa giáo dục các nhóm quyền và bổn phận trẻ em trong phong tục tập quán của người Tày – Nùng các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Th.S. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Giáo dục số tháng 12/2014.

2014

29.

Sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Th.s. Lê Thị Sự

Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tháng 6

2015

ĐHTN

30.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Th.S. Đinh Thị Hiển

Tạp chí Khoa học vag Công nghệ số 11 tr.143 -149- Đại học Thái Nguyên.

2015

31.

Những vấn đề cần quan tâm qua các Báo cáo phát triển con người của UNDP.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Nghiên cứu con người số 3, tr.149-155.

2015

32.

Giải phóng con người để phát triển con người – một nội dung đặc sắc trong triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Khoa học vag Công nghệ số 11 tr.149-155 - Đại học Thái Nguyên.

2015

ĐHTN

33.

Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy – học tích cực trong giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay.

Th.S. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo NCKH- Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Tháng 5.

2015

ĐHSPTN

34.

Khái quát quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất qua gần 30 năm đổi mới.

Th.S. Lê Thị Sự

Tạp chí Lý luận và Thực tiễn – Hội đồng Lý luận Trung Ương Tháng 7.

2015

35.

Vai trò của nguồn lực con người trong kinh tế tri thức.

Th.S. Lê Thị Sự

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội – Viện Hàn lâm KHXHVN Tháng 9.

2015

36.

Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong kinh tế tri thức hiện nay.

Th.S. Lê Thị Sự

Tạp chí Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tháng 6.

2016

37.

Vị trí của trí thức trong cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.

Th.S. Lê Thị Sự

Tạp chí Nghiên cứu con người, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tháng 8.

2016

38.

Điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về kinh tế.

Th.S. Lê Thị Sự

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Những vấn đề triết học trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng” – Học viện Khoa học Xã hội. Tháng 10.

2016

39.

Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế nhằm mục tiêu phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3, tr.41-47.

2016

40.

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên – thành tựu và một số vấn đề đặt ra.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 4, tr.42-49.

2016

41.

Quan điểm của Mác về điều kiện cho sự phát triển tự do của con người.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Triết học

số 9, tr.72-77.

2016

42.

Nghèo đa chiều và chỉ số nghèo đa chiều của Thái Nguyên hiện nay – một số vấn đề cần nghiên cứu.

TS. Trịnh Thị Nghĩa

Tạp chí Xã hội học Số 3.

2016

43.

ảnh hưởng của tư tưởng về dân trong Nho giáo tiên Tần tới tư tưởng thời Lý – Trần.

Th.S. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 384, trang 121, tháng 6.

2016

44.


Quan điểm về vấn đề dân tộc của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên) Số 12/2, tr.91- tr.97.

2016

ĐHTN

45.

Tư tưởng về dân của Lê Thánh Tông.

Th.S. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 394, trang 90, Tháng 5.

2017

46.

Phạm trù dân trong Nho giáo tiên Tần.

Th.S. Trương Thị Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Số 422, Tháng 8.

2017

47.

Quan niệm Hồ Chí Minh về sức khỏe và thể thao.

Th.S. Đinh Thị Hiển

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ hai (Đại học Khoa học) Tr. 386 – 391.

2017

48.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2000 đến năm 2012.

Th.S. Lý Thị Thu Huyền

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên)Số 3/1, tr.71-tr.76.

2017

ĐHTN

49.

Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên K14 trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Th.S. Phạm Thị Bích Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ-ĐHTN số tháng 6/2016.

2016

ĐHTN

50.

Đánh gia thực trạng và nguyên nhân chấn thương trong tập luyện và thi đấu quần vợt của vận động viên ở 25 câu lạc bộ quần vợt thành phố Thái Nguyên.

Th.S. Phạm Thị Bích Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ-ĐHTN số tháng 6/2017.

2017

ĐHTN

51.

Thực trạng hứng thú học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Kho học – Đại học Thái Nguyên.

TS. Lê Trung Kiên

Tạp chí khoa học và công nghệ-ĐHTN tập 163- 03/1.

2017

ĐHTN

52.

Các bài tập Phát Triển thể lực cho Vận động viên bóng rổ.

Th.S. Đỗ Thái Phong

Tạp chí Đào tạo và huấn luyện TDTT SĐB.

2013

53.

Phương pháp Phát triển thể lực cho sinh viên ĐHKH.

Th.S. Đỗ Thái Phong

Tạp chí Đào tạo và huấn luyên TDTT Số 4.

2015

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO, CHUYÊN KHẢO ĐÃ BIÊN SOẠN

TT

Tên sách

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tác giả

Trách nhiệm tham gia trong Sách

1

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Dương (1946-2010),

2015

NXB Chính trị quốc gia.

Lý Thị Thu Huyền

Đồng chủ biên

2

Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Sách tham khảo)

Tháng 1/2016

Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Lê Thị Sự

Đồng chủ biên

3

Phát triển con người và một số vấn đề đặt ra trong phát triển con người ở Thái Nguyên hiện nay

(Sách chuyên khảo)

Tháng 7/2017

Nhà xuất bản giáo dục.

Trịnh Thị Nghĩa

Tác giả

Các hướng nghiên cứu

Lĩnh vực Ngoại ngữ Ngôn ngữ và Phương pháp giảng dạy.

Lĩnh vực Lý luận chính trị Các giá trị lý luận và thực tiễn trong khoa học lý luận chính trị và ứng dụng vào thực tiễn.

Lĩnh vực KHTV Khoa học thư viện và Thiết bị trường học.

Lĩnh vực Thể thao Giáo dục học thể thao.

Hợp tác nghiên cứu

Giải thưởng/Khen thưởng

Trên chặng đường gần 10 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

- 2 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- 3 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc".

- Nhiều năm liền Khoa được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

Cán bộ giảng viên trong Khoa cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 2 Bằng khen cấp Bộ

- Nhiều Cán bộ, giảng viên được nhận giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, giấy khen của Hiệu trưởng, giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Công đoàn Trường Đại học Khoa học.

- Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tham dự Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 đạt 01 giải nhất; tham dự Hội thi Dân vận Khéo năm 2015 và 2016 đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba.

- Giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất đạt nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu thể thao do Trường, Đại học Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức.


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2405774
Trong ngày: 92
Đang online: 44