TKB học kì hè năm học 2011-2012 ( chính thức )
[ 24/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 1714 ]

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ (HỌC KỲ HÈ)

(Bắt đầu từ 21/05/2012)

STT

TÊN HỌC PHẦN

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TC

LỚP HỌC PHẦN

THỜI GIAN HỌC

GIẢNG ĐƯỜNG

1

Tiếng Anh cơ sở 1

ENG141

04

Lo. 1

Thứ 3: tiết 7,8,9,10

Thứ 5: tiết 7,8,9,10

C302

2

Tiếng Anh cơ sở 2

ENG132

03

Lo. 1

Thứ 3: tiết 1,2,3

Thứ 5: tiết 1,2,3

D5

3

Tiếng Anh cơ sở 3

ENG133

03

Lo. 1

Thứ 3: tiết 4,5,6

 Thứ 5: tiết 4,5,6

D5

Lo. 2

Thứ 3: tiết 7,8,9

Thứ 5: tiết 7,8,9

D5

4

Những nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lênin

MLP151

05

Lo. 1

Thứ 4: tiết 1,2,3,4

Thứ 5: tiết 1,2,3

Thứ 6: tiết 1,2,3

C204

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HCM121

02

Lo. 1

Thứ 3: tiết 7,8,9,10

C104

 Trợ lý ĐT&NCKH Khoa KHCB

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 17