Chương trình đào tạo Thư viện - Thiết bị trường học (ngành Thông tin - Thư viện) 2020
[ 19/02/2020 00:00 AM | Lượt xem: 410 ]

NGÀNH ĐÀO TẠO: THÔNG TIN – THƯ VIỆN

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: THƯ VIỆN - THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Thông tin chung

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Thư viện – Thiết bị dạy học

- Mã ngành: 7320201

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổng số tín chỉ: 135

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Thư viện – Thiết bị dạy học trình độ cử nhân nhằm đào tạo các cán bộ Thư viện – Thiết bị dạy học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tốt về nghiệp vụ Thư viện – Thiết bị dạy học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện, thiết bị trong các trường học.

3. Mô tả khái quát về chương trình đào tạo

Với chương trình đào tạo tiên tiến, tham khảo từ nhiều trường đại học lớn trong nước và nước ngoài, sinh viên Thông tin Thư viện sẽ được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng thực hành toàn diện nhất. Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện được xây dựng với cơ cấu hợp lý, linh hoạt, phù hợp với chuyên ngành đào tạo là Thư viện – Thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành Thư viện– Thiết bị dạy học sinh viên sẽ được học các học phần với tỷ lệ Thư viện/ Thiết bị dạy học là 50/50. Sinh viên ra trường có thể đảm nhận được cả 2 vị trí thư viện và thiết bị dạy học trong tất cả các trường học từ bậc Tiểu học, các trường Trung học cơ sở, các trường Trung học phổ thông. Đây là điểm khác biệt đặc biệt của chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện tại trường Đại học Khoa học so với các trường đã và đang đào tạo ngành Thư viện văn thư có bề dày lịch sử như Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nội vụ Hà Nội.

58/135 tín chỉ trong chương trình đào tạo có giờ thực hành. 8/135 tín chỉ dành cho thực tập chuyên môn năm thứ 3 và thực tập tốt nghiệp.

Ngay từ năm thứ nhất, thứ hai, sinh viên đã được tiếp cận các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và một số kiến thức chuyên ngành. Đặc biệt với kiến thức chuyên ngành sinh viên được thực tế tại 1 trong 4 trung tâm Học liệu hiện đại nhất Việt Nam đó là Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

Năm thứ ba, sinh viên được tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành, được thực hành các kỹ năng nghiệp vụ thư viện, thiết bị dạy học; được lồng ghép đạo tạo các kỹ năng: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ. Cuối năm thứ ba, sinh viên được đi thực tập chuyên môn 04 tuần (số tín chỉ: 04) tại các thư viện, trung tâm thông tin, các phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như: Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên; Thư viện tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Thông tin – Thư viện các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên: Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Nông – Lâm, Khoa Quốc tế, Khoa Ngoại ngữ; và phòng thư viện, các trường cao đẳng: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế; Cao đẳng Thương Mại; các trường THPT: Chuyên, Lương Ngọc Quyến, Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Chu Văn An; các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm thứ tư, sinh viên tiếp tục được hoàn thiện các kiến thức chuyên ngành, thực hành kỹ năng nghiệp vụ thư viện, văn thư. Cuối năm thứ tư, sinh viên được đi thực tập tốt nghiệp (04 tín chỉ) tại các đơn vị mà sinh viên đã thực tập chuyên môn năm thứ 3.

4. Chuẩn đầu ra

4.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

* Kiến thức chung

– Nắm vững kiến thức cơ sở về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong Thông tin Thư viện;

– Biết và hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước;

– Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Kiến thức theo lĩnh vực

– Nắm được lịch sử, hiểu được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tài liệu, thông tin và thư viện nói riêng và ngành Thư viện – Thiết bị dạy học nói chung;

– Nắm được những kiến thức của khoa học tự nhiên như xác suất, logic,… trong xử lí các dữ kiện của khoa học xã hội, đặc biệt là khả năng sử dụng khoa học công nghệ trong xử lí các vấn đề liên quan đến Thư viện – Thiết bị dạy học;

– Nắm vững những kiến thức chung của khoa học xã hội như văn hóa, tâm lý, xã hội học, ngôn ngữ, lịch sử, văn học…để làm cơ sở nền tảng phát triển kiến thức Thư viện – Thiết bị dạy học.

* Kiến thức ngành

– Nắm được, hiểu rõ và biết cách triển khai nghiên cứu nhu cầu tin, người dùng tin và am hiểu cách thức tổ chức phục vụ người dùng tin với nhiều đối tượng khác nhau;

– Hiểu rõ được các phương pháp và cũng như các yêu cầu đối với tổ chức hoạt động của các hệ thống thư viện, hệ thống thông tin cụ thể;

– Có kiến thức chuyên sâu về năng lực thông tin để trở thành những những chuyên gia về tư vấn và hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin cho người dùng tin;

– Nắm được và hiểu rõ các các quy trình công việc, hoạt động chuyên môn, cơ cấu tổ chức, sản phẩm và dịch vụ, tiêu chuẩn và dây truyền thông tin tư liệu của một đơn vị cụ thể mà sinh viên tham gia thực tập.

– Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn của thiết bị trường học;tổ chức quản lý và vận hành tốt các phòng thiết bị, phòng học bộ môn trong các trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường

4.2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin.

– Biết cách xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho cá nhân trong lĩnh vực Thư viện – Thiết bị dạy học;

– Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực Thư viện – Thiết bị dạy học: thu thập, phân loại, xử lý, lưu trữ, phục vụ và khai thác thông tin, tài liệu, tổ chức quản lý, sử dụng, phục vụ thiết bị dạy học;

– Biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ phần cứng và phần mềm trong trong lĩnh vực Thư viện – Thiết bị dạy học;

- Biết tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học như xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, trên cơ sở đó đưa ra nhưng đánh giá và những giải pháp cho hoạt động thực tiễn của Thư viện – Thiết bị dạy học.

– Thành thạo trong việc sử dụng máy tính cho các công việc văn phòng và tiếp cận thông tin trực tuyến;

– Nắm rõ các văn bản chỉ đạo của nhà nước về chuyên ngành Thư viện – Thiết bị dạy học;

– Có ý thức thường xuyên cập nhật thông tin về bối cảnh phát triển của ngành Thư viện – Thiết bị dạy học trong và ngoài nước;

- Kĩ năng phối hợp với giáo viên chuyên môn tổ chức giờ học thực hành của một số môn học;

– Kĩ năng quản lí thiết bị dạy học và sử dụng thiết bị phục vụ công tác dạy học trong trường THPT, THCS.

– Kĩ năng sử dụng các thiết bị dạy học để tiến hành các thí nghiệm phục vụ các bài dạy của các môn Vật lí, Hóa học, Địa lý, Sinh học,

4.3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất đạo đức

– Chấp hành tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Trung thành với lý tưởng của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

– Có ý thức tổ chức kỷ luật;

– Có ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, vì cộng đồng;

– Thực hiện tốt các quy định của ngành;

– Ứng xử chuyên nghiệp; và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực.

– Yêu nghề; Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

tốt và có ý thức rèn luyện sức khỏe;

5. Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Thư viện – Thiết bị dạy học có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ quản trị thông tin, cán bộ thư viện – thiết bị, tại:

- Các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện thuộc loại hình thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, thư viện quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

- Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin, văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Làm những công việc về marketing, có kỹ năng về giao tiếp, quan hệ công chúng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành Thư viện - Thiết bị dạy học thông qua các chương trình tập huấn chuyên môn, các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 11