kentod

01/07/2019 00:00 AM Chi tiết

Chương trình đào tạo Thư viện - Quản lý văn thư (nghành Thông tin - Thư viện) 2019

NGÀNH ĐÀO TẠO: THÔNG TIN - THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THƯ VIỆN - QUẢN LÝ VĂN THƯ 2019 1. Thông tin chung - Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Thông Tin - Thư Viện - Mã ngành: 7320201 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Tổng số tín chỉ: 135 2. Mục tiêu đào tạo Ngành ...
28/03/2019 08:26 AM Chi tiết

Chương trình đào tạo Tiếng anh Du lịch (nghành Cử nhân Ngôn ngữ anh) 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  (Ban hành theo Quyết định số / QĐ-ĐHKH, ngày tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng ...
28/03/2019 00:00 AM Chi tiết

Chương trình đào tạo Thư viện - Thiết bị trường học (nghành Thông tin - Thư viện) 2019

NGÀNH ĐÀO TẠO: THÔNG TIN - THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 2019 1. Thông tin chung - Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Thông Tin - Thư Viện - Mã ngành: 7320201 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Tổng số tín chỉ: 135 2. Mục tiêu ...
28/03/2019 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Giáo dục thể chất 1 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học: Giáo dục thể chất 1 – Đại học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Giáo dục thể chất 3 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

       ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học: Giáo dục thể chất 3 – Bộ ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 1 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên học phần: Tiếng Anh cơ sở ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 2 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Thông tin chung về học phần - Tên học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 3 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Thông tin chung về học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC         Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Học ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC         Khoa Khoa học cơ bản                       Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC        Khoa Khoa học cơ bản      Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐỀ CƯƠNG ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh ( dành cho Sinh viên TADL K14)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số 31 ngày 14 tháng 1 năm2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) - Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh Chương trình: Tiếng Anh Du ...
04/05/2016 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2405916
Trong ngày: 234
Đang online: 34