Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 ngành Cử nhân Ngôn ngữ Anh

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019Tiếng Anh Du lịch K16Học kỳ I TT Tên học phần Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ (LT/BT/TL/TH-TN/TH) Hình thức thi 1 Tiếng Anh 1A 4 50/30/20/150Vấn đáp 2 Ngữ pháp 1 3 30/30/0/90 Viết 3 Luyện âm tiếng Anh 2 15/30/0/60 Vấn đáp 4 Nhập môn Khoa học Du lịch 3 ...
17/08/2018 00:00 AM Chi tiết

Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh ( dành cho Sinh viên TADL K16 - 2018)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành theo Quyết định số / QĐ-ĐHKH, ngày tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ...
13/04/2018 00:00 AM Chi tiết

Chương trình ngành Thông tin Thư Viện 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC(Ban hành theo Quyết định số 814/ QĐ-ĐHKH, ngày 09 tháng 11 năm 2015của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN)Tên ...
13/04/2018 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Giáo dục thể chất 1 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học: Giáo dục thể chất 1 – Đại học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Giáo dục thể chất 2 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

     ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học: Giáo dục thể chất 2 – Bộ ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Giáo dục thể chất 3 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

       ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đề cương môn học: Giáo dục thể chất 3 – Bộ ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 1 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên học phần: Tiếng Anh cơ sở ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 2 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Thông tin chung về học phần - Tên học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn tiếng Anh 3 (dành cho Sinh viên toàn Đại học Khoa học)

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Thông tin chung về học ...
07/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC         Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Học ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC         Khoa Khoa học cơ bản                       Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (dành cho sinh viên toàn Đại học Khoa học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC        Khoa Khoa học cơ bản      Bộ môn Lý luận chính trị CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐỀ CƯƠNG ...
20/01/2017 00:00 AM Chi tiết

Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh ( dành cho Sinh viên TADL K14)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số 31 ngày 14 tháng 1 năm2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học) - Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh Chương trình: Tiếng Anh Du ...
04/05/2016 00:00 AM Chi tiết

Chương trình ngành Khoa học Thư Viện ( dành cho Sinh viên ngành Khoa học Thư viện)

Ngành đào tạo: KHOA HỌC THƯ VIỆN (Library science) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm Mã ngành: D320202 Tổ hợp môn thi/xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, ...
07/03/2012 00:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1947246
Trong ngày: 294
Đang online: 24