NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013 – 2014
[ 19/12/2014 07:00 AM | Lượt xem: 1512 ]

 

NỘI DUNG ÔN TẬP

MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Phần I: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

1.      Nội dung và ý nghĩa định nghĩa Vật chất của V.I.Lênin.

2.      Nguồn gốc của ý thức.

3.      Nội dung và ý nghĩa của quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại.

4.      Khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

5.      Nội dung và ý nghĩa của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

6.      Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng.

Phần II: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ

 PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

 

A.     Lý thuyết

1.      Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa, mối quan hệ giữa hai thuộc tính.

2.      Nội dung, yêu cầu và tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa.

3.      Khái niệm sức lao động, điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

4.      Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.

B.     Bài tập

Các dạng bài tập sau:

1.      Tính lượng giá trị mới, viết cơ cấu lượng giá trị của hàng hóa.

2.      Tính lượng giá trị của hàng hóa.

3.      Xác định Tổng sản phẩm xã hội trong điều kiện tái sản xuất giản đơn.

4.      Xác định sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận.

 

Phần III. LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

 

1.      Định nghĩa giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Một số thay đổi nhất định của giai cấp công nhân hiện đại so với trước đây.

2.      Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

3.      Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa và nội dung cơ bản của quá trình cách mạng hóa xã hội chủ nghĩa.

4.      Khái niệm dân tộc, những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.

5.      Khái niệm tôn giáo, những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo.

……………………………………………………………..

Hết

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 23